เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ. ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กับผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการคัดเลือกเอกชน (PPP) ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2562 สำหรับโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย พื้นที่ 335 ไร่ วงเงิน 2,864 ล้านบาท แบ่งเป็น งบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 1 วงเงิน 1,300 ล้านบาท และงบก่อสร้างระยะที่ 2 วงเงิน 660 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นการลงทุนของภาคเอกชน  คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขบางประการของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการ ให้มีความน่าสนใจ และสอดรับกับความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์การขนส่งในปัจจุบัน หลังจากเปิดประมูลครั้งแรกไม่มีเอกชนรายใดสนใจ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวน และขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (ครั้งที่ 2) ภายในเดือน พ.ค.65 และลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกภายในเดือน เม.ย.66

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน เบื้องต้นมีเอกชนหลายรายให้ความสนใจจึงคาดว่าการประมูลครั้งใหม่นี้น่าจะมีเอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลหลายราย ซึ่งในครั้งที่ผ่านมาสาเหตุที่เอกชนไม่สนใจลงทุนโครงการ เนื่องจากยังติดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และบริเวณด่านชายแดนถูกปิด ทำให้เอกชนไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุน อย่างไรก็ตามการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ ขบ. ที่จะดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป

นายจิรุตม์ กล่าวด้วยว่า เอกชนที่ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและส่วนประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ และเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้ และจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 15 ปี นับจากปีเปิดให้บริการ สำหรับพื้นที่ในโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าศุลกากร อาคารหอพัก อาคารคลังสินค้าทัณฑ์บน อาคารบริหารส่วนกลาง ลานจอดรถและการเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วง โรงอาหารส่วนบริหารงานกลาง อาคารซ่อมบำรุง และชานชาลาขนถ่ายสินค้า (CFS) 

ขณะเดียวกันการออกแบบโครงการ จะเป็นพื้นที่สำหรับการรวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคันและรถเที่ยวเปล่า ทั้งนี้เป็นที่ทำการของหน่วยงานตรวจปล่อยสินค้า (CIQ) สามารถให้บริการตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งรองรับการเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่ทางราง ผ่านแนวรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

By admin